”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab”

– et nyt forskningsprojekt på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS

Formål

Formålet med projektet er at afprøve og undersøge, hvordan læring i lederens egen praksis kan skabe transformation af holdninger og adfærd i organisatoriske relationer med henblik på håndtering af fremtidens ledelsesudfordringer. Projektet har et lokalt afsæt. Det kommer tæt på lederes dagligdag og følger ledere gennem 2 år med det formål at undersøge, hvad der får lederskab til at fungere i deres egen praksis. Både virksomhederne, deres ledere og udbydere af lederuddannelser kommer til at spille en aktiv rolle i projektet.

Projektet har ikke til formål at udkonkurrere det analytiske perspektiv i udviklingen af ledelseskompetencer, men at afstemme og afprøve hvilke kompetencer, der skaber grundlag for bedre lederskab i praksis. Der er heller ikke tale om effektmålinger af uddannelsen, de gennemføres i forvejen forskellige steder bl.a. i SLIP projekterne. Projektet har til formål at trække praksis tættere på uddannelsen af ledere, så uddannelsesudbydere bedre forstår, hvad der sker i praksis og dermed bl.a. kan finde inspiration til nye veje i uddannelsen. Praksis skal samtidig lære at understøtte processer, der er nødvendige, hvis lederes nye kompetencer skal kunne bruges til at skabe forandring og innovation i praksis.

 

Projektets baggrund

Selvom ledere gennem deres uddannelse lærer at forstå og tilegne sig teoretisk og metodisk viden, er det ofte svært at føre disse kompetencer med ind i lederens egen praksis. Tilegnet viden på en uddannelse finder nemlig ikke ubearbejdet vej til lederens dagligdag. Herudover er spørgsmålet, om den tilegnede viden er relevant for fremtidens lederskab, som står overfor en vigtig lærings- og dannelsesopgave. Vi har i fremtiden brug for et etisk funderet lederskab, der ifølge professor på CVL Preben Melander bør hvile på en kollektiv fornuft samt involvering i lokale udfordringer. Det er ikke alene uddannelserne, der bør tegne fremtidens samfund. Praksis bør involveres meget mere og være med til at bestemme, hvori det gode lederskab består. Denne opgave forudsætter bred involvering i både virksomheden og på uddannelsen.  

Projektets udgangspunkt er, at der i uddannelse og praksis er tale om adskilte verdener, som er styret af forskellige logikker. F.eks. ses tendens til dekobling i praksis, hvor man anvender mange ressourcer (penge) på at efteruddanne ledere, men i realiteten ikke giver plads til at skabe læring og bruge nye kompetencer efter endt lederuddannelse.

Læringsmiljøet i den enkelte organisation er afgørende for lederes mulighed for ikke blot at anvende deres kompetencer i praksis, men også at skabe forandring og innovation på baggrund af den viden, de erhverver på lederuddannelsen. Forskningsprojektet vil sætte fokus på læringsprocesser i praksis, som kan øge værdien af kompetenceudvikling. Det kan være afgørende for denne værdiskabelse, at ikke blot de ledere, der følger en lederuddannelse eller et andet udviklingsforløb, men også deres nærmeste ledere, kollegaer, topledere og medarbejdere kender til og kan arbejde med læring i praksis. Med andre ord antages det i projektet, at lederuddannelser og lederudvikling i det hele taget med fordel vil kunne inddrage praksis i større omfang. Til glæde for lederne og deres virksomheder, der sammen kan skabe et mere nærværende og effektivt arbejdsmiljø, og til gavn for uddannelserne, der kan se frem til højere gennemførelsesprocenter.

Måske skal fremtidens lederskab ikke udvikles gennem endnu mere formidling og træning i foretrukne teorier. Tværtimod skal lederuddannelserne måske afskaffe teorierne, eller i det mindste altid at være kritiske overfor dem. Ifølge Ian Briggs og andre forskere ved Birmingham University falder ledere let tilbage i den vante tankegang, hvis ikke teorier om lederskab er forankret i dem selv, for så reproducerer de stadigt et hierarkisk styringsbillede og et billede af instrumentelt lederskab. Der skal andet og mere end en teoretisk lederuddannelse til, for at ledere ikke falder tilbage i deres vante tankegang. Ifølge forskerne fra Birmingham University har ledere en indgroet forestilling om et hierarki, som uanset lederuddannelse, sender dem til bage i en form for ’Black Box’. Noget tyder på, at der skal en mere radikal forankring af praksis ind i lederuddannelsen.

Hvad er det forskningen hidtil ikke har set?  En ting er sikkert. Vi kan ikke blive ved med kun at spørge lederne, hvordan de selv synes det går, når de har tilegnet sig nye kompetencer, og hvordan de bruger de nye kompetencer i praksis, som det er tilfældet i en ny undersøgelse om effekten af diplomuddannelser i ledelse fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2012. Lederes evalueringer af kompetenceudviklingsforløb viser som regel et positivt billede og stor tilfredshed med det personlige udbytte af lederuddannelsen. Der er behov for at ændre præmisserne for forskningen i lederuddannelser, hvor praksis får en højere status i udviklingen af fremtidens professionelle lederskabskompetencer. Det er her dette projekt tager fat.

 

Projektfokus

Projektet ser på lederskab i forhold til daglig ledelse og ikke ud fra abstrakte teorier. Ledere skal bl.a. lære at være til stede i det der opstår her-og-nu og håndtere øjeblikket, mere end de blot skal tænke i planlægning ud fra rationelle perspektiver. Fremtidens ledere skal arbejde med at transformere det refleksive, og ”udvendige” forhold til deres ledelsesopgave til et intenst og responderende forhold. Transformation indebærer, at lederskab ikke kun finder afsæt i Performance Management, men også i Performance Theory, som er udtryk for en række kreative, eksperimenterende former for performance.

Det er på tide at gøre op med forestillinger om, at lederskab eksisterer i kraft af teoretiske forståelser og styringskategorier.  Læring af lederskab bør tage udgangspunkt i ”virkeligheden”, forstået som en mangfoldig og kompleks verden, præget af modstridende interesser og stor uforudsigelighed. Det er vigtigt, at ledere ikke blot iagttager og reflekterer over uforenelige diskurser, men også responderer på praksis på måder, som skaber nærvær og liv. Der er ifølge seniorforsker Ph.d. Christa Amhøj behov for at ændre den gænge opfattelse af lederskab som governance, til i stedet at være et kraftfelt af intensitet, der muliggør, at fremtidens velfærdsopgave kan tænkes gennem et multipelt felt af muligheder. Dette kan blandt andet ske gennem eksperimenter og refleksioner i praksis, ved at inddrage den transformationskraft, som ligger i bevægelsen mellem det potentielle og det aktuelle.

 

Organisering

Forskningsprojektet ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” vil være forankret i praksis og følge 3-4 ledere gennem 2 år. Lederne vil blive bedt om at eksperimentere med forskellige aspekter i ledelse i praksis, for at både lederne og deres organisationer kan udvikle modeller til forankring af læring. Herigennem skabes grundlag for at udvikle en ny model for organisatorisk læring, som giver både virksomheder og uddannelsessteder mulighed for, ikke alene at skabe individuel, men også organisatorisk kompetenceudvikling. Deltagerne i projektet vil formentlig få mulighed for at få merit i forbindelse med deres deltagelse i projektet. 

Det er ledelseskonsulent og underviser i det personlige lederskab, Poula Helth, CVL/CBS, som står for projektet. Lektor Ph.d. Dorthe Pedersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS er hovedvejleder på projektet. Projektet indgår i et team af forskere på CBS og følges i tæt dialog med de eksterne aktører. Dialogen vil bl.a. sætte fokus på de uddannelsespolitiske konsekvenser af en højere grad af involvering af virksomhederne i kompetenceudvikling af ledere.    

Projektet er organiseret gennem et partnerskab mellem CBS og 7 eksterne partnere.

Deltagelse i forskningsprojektet afhænger af involvering, som kan vælges på flere niveauer:

  • Deltagerne følger en eller flere udviklingsaktiviteter, f.eks. en følgegruppe
  • Deltagerne indgår i eksperimenter og udviklingsaktiviteter, workshops o. lign.

 

Mulighed for deltagelse i projektet

Projektet starter op i 2013 under centerdirektør professor Preben Melander CVL – og med Poula Helth som projektleder. Der er allerede mange, som er interesseret i at deltage i projektet. Vi søger fortsat flere deltagere for at kunne sammensætte gruppen af lokale deltagere bredest muligt.  

Lokale deltagere kan være med til at udvikle lederskab gennem læring i praksis og dermed få indflydelse på fremtidens lederskab ikke blot i egen organisation men langt bredere, blandt andet i forhold til lederuddannelserne og i et samfundsmæssigt perspektiv.

Der forventes løbende formidling af resultater fra projektet, bl.a. fordi projektets leder Poula Helth i forvejen er en erfaren formidler af teorier og metoder inden for ledelse.

Vi vil gerne holde et møde, hvor vi fortæller om forløb, ressourcer og økonomi. Et sådant møde kan holdes hos jer – eller hos os på CBS.

 

Kontaktperson: Professor, centerdirektør Preben Melander: pm.om@cbs.dk